Weingartia markusii var. tintiensis HS57

Weingartia markusii var. tintiensis HS57

Weingartia markusii var. tintinensis HS57
Weingartia markusii var. tintinensis HS57

Originally given the name Sulcorebutia freundenbergi n.n.