Gallery

Aylostera pygmaea MN146
Aylostera pygmaea MN146
Aylostera gonjianii LF1109
Aylostera gonjianii LF1109
Aylostera pygmaea VS279
Aylostera pygmaea VS279
Aylostera violascens RW567
Aylostera violascens RW567
Rebutia australis Mottram & Gapon
Rebutia australis KHM9301
Aylostera tropaeolipicta FR1114
Aylostera tropaeolipicta FR1114
Aylostera patericalyx FR757
Aylostera patericalyx FR757
Aylostera gonjianii MN171a
Aylostera gonjianii MN171a
Aylostera tarijensis LM0168.01
Aylostera tarijensis LM0168-01
Aylostera aureiflora LM317.05
Aylostera aureiflora LM317.05
Aylostera haefneriana fma. KK1695
Aylostera haefneriana KK1695
Weingartia pulchra var. longispina G165/18
weingartia pulchra fma. G165/18